POIR Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Termin składania wniosków: od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
1) 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP),
2) 20 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.

Maksymalna wartość dofinansowania:
15 mln euro

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami