Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć .: – 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub – 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1000 000 000 PLN, w tym:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;

b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Planowany termin naboru wniosków od 01.06.2016 do 30.12.2016

 

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami