Program Operacyjny Polska Wschodnia- Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

320 000 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów złotych)

Nabór wniosków od 20.04.2016 do 28.06.2016

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami