Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubelskiego Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa

    (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% .

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 281 876 295,73 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 28 187 629,57 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30-06-2016 r. do 08-09-2016 r. do godziny 15:00

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami