Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego- Działanie 1.1 Badania i innowacje

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci, tj.

Typ I i II projektu

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

  • 56 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio
    z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
  • 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy
na projekty B+R środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy
na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 1 lipca 2016 r.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami