Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego- Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Wsparcie związane z:

wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została    przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł      zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie     produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

 • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła
  i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ),

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
 • 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
 • 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
 • 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis
(na wybrane kategorie kosztów).

W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/ produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne wynosi:

80 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
8 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 31 maja 2016 r.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami