Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubelskiego- Działanie 1.5 Bon na patent

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

    (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. UE. L 124 z 20.5.2003)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 873 900,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 287 390,00 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29-04-2016 r. do 17-06-2016 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami