Analiza sytuacji

Analiza sytuacji firmy [POBIERZ PDF]

Naszą pracę zaczynamy od pomocy naszym Klientom w doborze odpowiednich źródeł finansowania. Przeprowadzamy audyt możliwości realizacji przedsięwzięcia przy maksymalnym udziale środków z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie dotacji powinno być wpisane na stałe w strategię rozwoju firmy, wtedy jest najbardziej skuteczne i efektywne. Nie warto ograniczać się jedynie do  dofinansowywania inwestycji. Dofinansować można prawie każdą dziedzinę działalności przedsiębiorstwa: inwestycje, prace b+r, współpracę z jednostkami naukowymi, eksport i promocję, zabezpieczenie własności intelektualnej – takie podejście wywołuje ogromny efekt synergii. W naszej pracy staramy się postrzegać sukces przez pryzmat długookresowego rozwoju firmy – klienta. Takie kompleksowe spojrzenie na proces jest dla niego gwarancją stabilnego wzrostu, a dla nas zalążkiem długofalowej współpracy. Pozyskiwanie dotacji to proces. Proces, który nie ogranicza się do wypełnienia wniosku, a jest kompletnym przemodelowaniem faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa i dopasowaniem ich do wymagań konkretnego programu. Aby otrzymać dotację, trzeba wygrać konkurs, w którym oceniane są wszystkie obecne  parametry  przedsiębiorstwa, planowanego projektu i efektów jakie on przyniesie. Wymagania formalna konkursów i punktacja,  rozmijają się zazwyczaj z rzeczywistą strategią przedsiębiorstw. Nasze zadanie to stworzenie takiej koncepcji projektu, żeby zapewnić naszym klientom  wygraną w konkursie a jednocześnie umożliwić realizacje ich własnych celów – potrafią to tylko nieliczni.
Przedstawiamy dwa modele działania dla projektu inwestycyjnego oraz badawczo-rozwojowego.

Projekty inwestycyjne

Pracę nad każdym projektem rozpoczynamy od Analiza punktacji i regulaminu konkursu. Warunki formalne, merytoryczne i punktacja to elementy według których musimy zbudować nasze przedsięwzięcie. Na ich podstawie tworzymy  listę kontrolną konkursu. Warunki dla wszystkich projektów inwestycyjnych są podobne i w uproszczeniu wyglądają następująco:

 • Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania
 • Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
 • Projekt jest przygotowany do realizacji
 • Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
 • Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania  form inwestycji początkowej
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
 • Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego
 • Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji
 • Projekt wpisuje się w krajową/regionalną Inteligentną Specjalizację
 • Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego

Następnie opierając się na warunkach konkursu TWORZMY KONCEPCJĘ PROJEKTU czyli jak zrealizować cele firmy wpisując się jednocześnie w wymagania Unijne.
Każdy projekt inwestycyjny dofinansowany z dotacji musi  rozpocząć się stworzenia koncepcji innowacyjnego produktu lub usługi Poprzez etap współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami, przeprowadzeniu procesu patentowego po plan wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wykreowana innowacje. Znalezienie optymalnej formy procesu wdrażania innowacyjnej usługi na rynek.
SYNCHRONIZACJA KONCEPCJI Z KRYTERIAMI KONKURSU – to bardzo ważny etap. Dostosowujemy koncepcję projektu opartą na potrzebach klienta z punktacją konkursu , by otrzymać wymaganą ilość punktów jednak bez nadmiernego finansowego i organizacyjnego obciążenia Przedsiębiorstwa.
POZYSKIWANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pomagamy zdobyć zasoby, dokumenty i zaświadczenia umożliwiające uzyskanie maksymalnej punktacji, takie jak prace b+r, promesa kredytowa, raport o stanie techniki, wniosek patentowy.
Teraz dopiero nadchodzi moment na skompletowanie pełnej dokumentacji konkursowej i  Sporządzenie analizy finansowej planowanej inwestycji. Przygotowujemy również naszych klientów do wystąpienia przed  Panelem ekspertów – nieodłącznym  etapem oceny w konkursach ogólnokrajowych.

Analiza kryteriów dla projektu inwestycyjnego
(pozyskane z sukcesem wsparcie w łącznej wysokości ponad 45 mln zł)

Projekty badawczo-rozwojowe

Analogicznie w projektach badawczych staramy się zapewnić klientom maksymalną ilość punktów nie tracąc jednocześnie z oczu faktycznego celu i zapewniając maksymalne korzyści z wdrożenia wynalazku w działalności przedsiębiorstwa.
Programy b+r również są do siebie bardzo zbliżone posiadają podobne kryteria bez względu na lokalizację.
Lista kontrolna:

 • Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
 • Kwalifikowalność i adekwatność wydatków
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i zrównoważonego rozwoju
 • Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a zespół badawczy zapewnia ich prawidłową
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia

Określamy problem badawczy, wybór metodologii i realizacji prac b+r. Sprawdzamy przy pomocy procedury patentowej rzeczywistą innowacyjność potencjalnego wynalazku.
Dzięki współpracy z zaufanymi rzecznikami patentowymi badamy zdolność patentową wynalazku zapewniając jego innowacyjność. Bardzo ważne żeby sprawozdanie o stanie techniki zawierało właściwe wyniki – to gwarancja praw do własności intelektualnej .
Projekty badawczo-rozwojowe wymagają odpowiedniego zaplecza naukowego. Pomagamy w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz naukowcami zapewniającymi fachowe przeprowadzenie procesu b+r i realizację kolejnych kamieni milowych  – to nasze drogowskazy na drodze do wynalazku. Dobór optymalnego składu konsorcjum czy innowacyjnego zespołu składającego się z najlepszych partnerów do współpracy przy realizacji innowacyjnego pomysłu, to klucz do sukcesu.
Wyniki badań powinny zostać skomercjalizowane Komercjalizacja wyników przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych świadczy o opłacalności całego procesu a co za tym idzie zasadności jego realizacji. Powinna być odpowiedzią na rzeczywiste oczekiwania rynku, zapewniać przedsiębiorcy przewagę rynkową i oczywiście zysk.
Tak właśnie postrzegamy swoją rolę w realizacji projektów unijnych. Dostosowujemy potrzeby klientów do wymagań odpowiednich programów, pomagamy pozyskać brakujące zasoby ale w sposób prowadzący do uzyskania faktycznej przewagi rynkowej nie zaś wyłącznie zadośćuczynienia unijnej papierologi . Przede wszystkim zaś nasza praca nie polega na „pisaniu wniosków” ale na pozyskiwaniu środków na realizację faktycznych potrzeb naszych Klientów.